Ćwiczenia i test obsługi programu MS Project do analizy jednopunktowych harmonogramów sieciowych
linia


powrót do głównej strony

Większość przykładów prezentowanych na tej stronie można znaleść w monografii Połoński M. 2001: Harmonogramy sieciowe w  robotach inżynierskich. Wydawnictwo SGGW

Wszystkie pliki typu *.mpp są zapisane w wersji MS Project Professional 2003. Przed otwarciem zapisz je na swoim lokalnym komputerze.

Wszystkie pliki z przykładami opisanymi w ćwiczeniach w formacie *.mpp zostały zapisane w samorozpakowywującym sie archiwum. Możesz je ściągnąć razem bez konieczności ściągania pojedynczych przykładów zamieszczonych poniżej.

linia

Zawartość i układ projektu, którego wykonanie jest podstawą przystąpienia do zaliczenia programu MS Project został opisany tutaj.

linia

I. Na podstawie wydanego tematu sieci dwupunktowej:
 • Ponumeruj zdarzenia
 • Nadaj nazwy kolejnym czynnościom (A(ZP-ZN), B(ZP-ZN), ….)
 • Przypisz z podanego w temacie wariantu jeden czas trwania Tm każdej czynności
 • Oblicz terminy zdarzeń, zapasy czasu i wyznacz ścieżkę krytyczną  zakładając 0 jako termin rozpoczęcia robót

II. Zbuduj na papierze sieć jednopunktową z zachowaniem wszystkich zależności dotyczących kolejności wykonania czynności przedstawionych na sieci dwupunktowej oraz oblicz ręcznie terminy i zapasy czasów wszyskich czynności na sieci jednopunktowej.
Zadbaj, aby schemat sieci posiadał tylko jedną czynność początkową i końcową Unikaj wstawiania w sieci jednopunktowej czynności zerowych z sieci dwupunktowej. Zamiast czynności zerowych wprowadź dodatkowe zależności między czynnościami. Skorzystaj z zamieszczonych poniżej przykładów. Sprawdź, czy wyniki obliczeń w sieci dwu i jednopunktowej są zgodne.

Przykłady odwzorowań czynności w sieci jednopunktowej A (skrypt str12-13)
Przykłady odwzorowań czynności w sieci jednopunktowej B (skrypt str12-13)
Przykład zamiany sieci dwupunktowej na jednopunktową (skrypt str. 11)  
Rysunek przykładowej sieci dwupunktowej A (skrypt str. 44) odwzorowanej dalej w MS Project (patrz następne linki)

Uwaga! Jeśli w Twojej przeglądarce rysunki są mało czytelne  zapisz te pliki  na swój dysk i oglądaj je w innym programie graficznym lub ściągnij te rysunki w postaci pliku Word.

Rysunek przykładowej sieci dwupunktowej A odwzorowanej w MS Project

Rysunek przykładowej sieci jednopunktowej A z wynikami obliczeń ręcznych terminów i zapasów czasu

III. Wprowadź do programu MS Project zbudowaną sieć jednopunktową. Część powiązań wprowadź w widoku Gantta a część w widoku sieci zależności(diagramu sieciowego).
 • Zapisz projekt na dysk(nazwa1)
 • Przypisz czynnościom nazwy z sieci dwupunktowej uzupełnione o numery zdarzeń poprzedzającego i następującego (np. Czynność B 3-7)
 • Wprowadź czasy trwania czynności takie same jak w sieci dwupunktowej
 • Oblicz zbudowany harmonogram zakładając jako termin rozpoczęcia robót aktualną datę i standardowy kalendarz
 • Wstaw w widoku Gantta kolumny z całkowitym i swobodnym zapasem czasu
 • Ustaw, aby w widoku Gantta paski czynności krytycznych wyświetlane były na czerwono
 • Wprowadź na początku całego projektu czynność sumaryczną obejmującą cały harmonogram
 • Zapisz projekt na dysk (nazwa1)
 • W widoku diagram sieciowy dopasuj skalę wykresu i opis czynności tak, aby uzyskać obraz jak na ostatnim przykładzie sieci A. Wydrukuj rysunek sieci. W przypadku braku drukarki wykonaj zrzut ekranu do pliku (np. wykorzystyjąc standardowy schowek) i wydrukuj rysunek diagramu sieciowego na innym komputerze.

Plik MS Project z przykładową siecią A

IV. Porównaj wyniki obliczeń w sieci jedno i dwupunktowej:
 •  ilość dni roboczych potrzebnych do zrealizowania całego przedsięwzięcia
 •  przebieg ścieżki krytycznej
 •  wartości całkowitego i swobodnego zapasu czasu. Uwaga! W zapasach swobodnych dopuszczana jest rozbieżność wartości z obliczonymi ręcznie.
 •  termin zakończenia całego przedsięwzięcia
 •  terminy rozpoczęcia i zakończenia całego przedsięwzięcia; w tym celu w programie Excel skonstruuj arkusz w którym przeliczysz daty z programu Project na dni robocze (z uwzględnieniem kalendarza używanego przy obliczaniu harmonogramu)
  Plik arkusza Excel z obliczeniem dni roboczych dla przykładowej sieci A ze standardowym kalendarzem

Uwaga1! Jeżeli liczba dni roboczych i data zakończenia w Projecie i Excelu nie są zgodne, sprawdź czy właściwie ustawiono dni wolne w Exelu oraz czy w opcjach kalendarza przypisanego w Projecie do projektu zadeklarowano poprawną liczbę godzin pracy (zgodną z ustawieniami kalendarza). Np jeżeli w kalendarzu zadeklarowano pracę w godzinach 8-16 bez przerwy (tzn 8 godzin dziennie) w opcjach kalendarza w polu określającym liczbę godzin pracy w ciągu dnia roboczego powinno być 8. Lub jeżeli w kalendarzu zadeklarowano pracę w godzinach 6-12 i 13-18 (tzn 11 godzin dziennie) w opcjach kalendarza w polu określającym liczbę godzin pracy w ciągu dnia roboczego powinno być 11. Pamiętaj, że zmiana opcji kalendarza wpływa tylko na nowo wprowadzane zadania a nie dotyczy czynności już zadeklarowanych.

Uwaga2! Project rzadko, ale jednak czasami potrafi nie aktualizować wyników obliczeń analizy czasu podczas wprowadzania danych o zadaniach (przy ustawieniu obliczeń analizy czasu na obliczenia automatyczne). Jeżeli zapasy czasu nie chcą się zgodzić z obliczeniami ręcznymi spróbuj wymusić przeliczenie całego harmonogramu. Można to osiągnąć wybierająć narzędzia, opcje, obliczenia, oblicz teraz (lub naciskając klawisz F9). Jeżeli nadal wyniki z Projecta nie zgadzają się z obliczeniami ręcznymi szukaj błędu w obliczeniach ręcznych, przekodowaniu sieci na jednopunktową i/lub danych wprowadzonych do Projecta.

V. Zapisz projekt na dysk pod zmienioną nazwą (nazwa2) i wykonaj na tym pliku następujące operacje:
 • Zmień datę rozpoczęcia robót na 5 dzień najbliższego miesiąca
 • Stwórz i przypisz do analizowanego harmonogramu nowy kalendarz przedsięwzięcia (z nową nazwą), w którym tylko niedziela jest wolna, praca odbywa się w godzinach 8-16 oraz wolny jest drugi piątek licząc od daty rozpoczęcia przedsiewzięcia
 • Ponownie porównaj uzyskane wyniki obliczeń z siecią jedno i dwupunktową
 • Zmniejsz (zwiększ) skalę czasu na wykresie Gantta, tak aby była widoczna godzina rozpoczęcia i zakończenia robót każdego dnia
 • Wyświetl tylko zadania krytyczne
 • Uwzględnij w kalendarzu całego przedsięwzięcia tygodniową przerwę zaczynającą się 5 dni od rozpoczęcia robót. Sprawdź, czy wpłynęło to na datę zakończenia przedsięwzięcia i/lub liczbę dni roboczych potrzebnych na wykonanie całego harmonogramu
 • Na wykresie Gantta w części graficznej podświetl czas wolny zgodnie z obowiązującym kalendarzem
 • Podziel wszystkie czynności na dwa etapy i wprowadź odpowiednie czynności sumaryczne: etat I obejmujący pierwsze 10 czynności łącznie ze startem, etap II obejmujący resztę czynności. Na wykresie Gantta w części graficznej wyświetl na pasku zapas swobodny czasu czynności
 • Podziel okno na dwie części. W górnej wyświetl diagram sieciowy a w dolnej diagram relacji zawierający poprzedniki i następniki aktywnej czynności w górnym oknie
 • Zlikwiduj podział okna. Na widoku "diagram sieciowy" wyświetl etykiety typu relacji między czynnościami.
 • Na widoku "diagram sieciowy" wyświetl ramki czynności niekrytycznych na zielono. Spróbuj zmodyfikować treść ramki czynności niekrytycznych tak, aby wyświetlana była tylko nazwa i czas trwania zadania
 • Zapisz projekt na dysk (nazwa2)
 • Zapisz projekt na dysk pod zmienioną nazwą (nazwa3)

Plik MS Project z przykładową siecią A i nowym kalendarzem

VI. Na przykładowym harmonogramie (nazwa3) wykonaj następujące operacje:
 • Wyświetl w widoku Gantta tylko czynności sumaryczne. Jaki jest termin rozpoczęcia i zakończenia etapu II, ile dni roboczych trwa jego wykonanie?
 • Wyświetl w widoku Gantta wszystkie czynności
 • Na podstawie aktualnego kalendarza przedsięwzięcia stwórz nowy, w którym dotychczasowe dni pracy będą trwały nie 8 a 12 godzin (np. 6-18). Przypisz go do pojedynczej wybranej czynności. Sprawdź, czy czas trwania tej czynności uległ zmianie w związku ze zmianą obowiązującego przy jej realizacji kalendarza?
 • Zmień sposób wyświetlania danych w części tabelarycznej wykresu Gantta tak, aby była widoczna godzina rozpoczęcia i zakończenia robót każdego dnia
 • Ustal datę dyrektywną dla czynności końcowej w sieci opóźniającą zakończenie całego przedsięwzięcia o tydzień. Jaki ma to wpływ na przebieg ścieżki krytycznej?
 • W widoku Gantta wstaw kolumnę zawierającą informacje o typie ograniczenia nałożonego na czynności
 • Znajdź połączenie między dwoma dowolnymi czynnościami krytycznymi. Zadeklaruj w tym połączeniu opóźnienie o 5 dni. Jaki ma to wpływ na przebieg ścieżki krytycznej?
 • Jakie są typy połączeń dwóch czynności, jakie połączenie jest typem domyślnym, jak można je zmienić?
 • Podziel wybraną czynność, tak aby była wykonywana w dwóch etapach
 • Wstaw czynność cykliczną wykonywaną w każdy wtorek
 • Usuń wprowadzoną wcześniej zmianę dla pojedynczej czynności dotyczącą kalendarz wg, którego planowana jest ta czynność
 • Usuń wszystkie czynności sumaryczne
 • Otwórz równocześnie drugi nowy plik karmonogramu; skopiuj kalendarz projektu z wcześniej otwartego pliku do nowo otwartego i zapisz jako kalendarz projektu

VIII. Wpływ budowy sieci zależności i zastosowanych relacji na przebieg ścieżki krytycznej i zapasy czasu
 • Na podstawie początkowej jednopunktowej sieci zależnośći w której używano tylko relacje ZR zbuduj w nowym pliku sieć zależności, w której zastosowane będą tylko relacje RR lub tylko relacje ZZ. Zrób to tak, aby układ (terminy) wykonania zadań w harmonogramie Gantta pozostał identyczny jak w harmonogramie wyjściowym. Przy budowie nowego wariantu harmonogramu modyfikuj istniejący typ relacji ZR na RR lub ZZ stosuj dodatnie i ujemne wartości zwłoki na relacjach. Najlepszym sposobem sprawdzenia czy wszyskie terminy rozpoczęcia i zakończenia zadań w obu plikach są takie same jest wykopiowanie tych terminów do Excela i ich porównanie za pomocą odpowiedniej funkcji.
 • Przeanalizuj zamieszczone poniżej sieci zależnośći. Wszystkie odwzorowują ten sam układ połączeń między zadaniami, mają te same terminy wykonania wszystkich zadań a różnią się stosowanymi typami relacji.
  Harmonogram tyklo z relacjami ZR
  Harmonogram tyklo z relacjami RR
  Harmonogram z mieszanymi typami relacji ZR, RR i ZZ
  Arkusz Excela ze sprawdzeniem zgodności terminów zadań z typami relacji ZR i RR

 • Przeanalizuj przebieg ścieżki krytycznej i wartaości zapasów czasu w różnych wariantach sieci zależnośći (w zamieszczonych przykładach i własnych plikach). Czy są one takie same?
 • W swoim przykładzie spróbuj zmienić czas jednej i/lub kilku tych samych zadań krytycznych w harmonogramach z różnymi relacjami. Czy termin zakończenia całego przedsięwzięcia jest taki sam we wszystkich wariantach?

IX. Analiza zasobów
Zbuduj następujący harmonogram B i zapisz go pod nazwą HarmB_AS1

ID
Nazwa
Czas
Poprzednicy ID
Nazwy zasobów
1
A/1-2
4dni 
Robotnik[200%]
2
B/2-3
3dni
1
Robotnik
3
C/2-4
2dni
1
Robotnik
4
D/2-5
8dni
1
Robotnik[200%]
5
E/3-5
1dzień
2
Robotnik[300%]
6
F4-5
2dni
3;2
Robotnik
7
KONIEC
0dni
4;5;6
* Uwaga! W ostaniej kolumnie podano ilu robotników każdego dnia trwania czynności jest niezbędnych do jej wykonania

Dane w MS Projecie można wpisać ręcznie lub odczytać zamieszczony plik typu Word i przenieść przez "kopiuj - wklej" do odpowiednio przygotowanej tabeli w MS Projecie (muszą w niej występować te same kolumny w tej samej kolejności). Kopiując pominń nagłowek tabeli i kolumnę ID!

Na tak stworzonym harmonogramie wykonaj następujące operacje:
 • Wykonaj analizę czasu w oparciu o kalendarz z pięcioma dniami roboczymi (5dni). Ile dni roboczych zajmuje realizacja przedsięwzięcia? Jaka jest data zakończenia harmonogramu?
 • Ustal dostępność środka robotnicy na poziomie 3 (300%) (tzn ilu łącznie robotników zatrudnionych jest każdego dnia na budowie).
 • Jaki jest łączny nakład pracy robotników na wszystkich czynnościach (w r-g)?
 • Podziel okno na pół. W górnej części wyświetl harmonogram Gantta, w dolnej wykres łącznego zapotrzebowania na robotników zgodnie z układem czynności wyświetlonym w górnej częśći okna (tzn wg terminów najwcześniejszych).
 • W górnej częśći okna wyświetl harmonogram Gantta, w którym układ czynności ustalony jest wg terminów najpóźniejszych. Zobacz jak wygląda wykres łącznego zapotrzebowania na robotników w tym przypadku. Powróć do termninów najwcześniejszych wykonywania czynności.
 • Wykonaj bilansowanie zasobów przy założonym ograniczeniu czasu wykonania przedsięwzięcia -> tzw. analiza przy ograniczonym czasie (menu narzędzia, bilansowanie zasobów). Ile dni zajmuje realizacja przedsięwzięcia po przeprowadzonej analizie? Czy dostępność została przekroczona?
 • Wykonaj bilansowanie zasobów przy założonym ograniczeniu dostępności (menu narzędzia, bilansowanie zasobów) -> tzw. analiza przy ograniczonych zasobach
 • Zwróć uwagę na działanie opcji "Bilansuj jedynie w ramach dostępnego czasu". Ma ona zasadnicze znaczenie dla przebiegu analizy zasobów
 • Ile dni zajmuje realizacja przedsięwzięcia teraz?
 • Wyświetl widok Gantta pokazujący terminy czynności wg analizy czasu i po analizie zasobów oraz wykres zapotrzebowania na zasoby
 • Powróć do wyników po analizie czasu
 • Zmień dostępność robotników na 4 i powtórz bilansowanie zasobów przy założonym ograniczeniu dostępności. Ile dni zajmuje realizacja przedsięwzięcia teraz?
 • W jakich dniach nastąpiło przekroczenie dostępności zasobów? Wyświetl odpowiedni wykres graficzny.
 • Zadeklaruj tak dostępność i wykonaj tak bilansowanie zasobów, aby nie przekroczyć termin zakończenia robót ustalony wg analizy czasu ani nie przekroczyć założonej dostępności robotników.
 • Zmień kalendarz zasobu na czterodniowy (4dni). Ile teraz dni roboczych zajmuje realizacja przedsięwzięcia? Jaka jest data zakończenia harmonogramu? Czy zmieniła się liczba roboczogodzin potrzebna do wykonania przedsięwzięcia?
 • Zmień kalendarz przedsięwzięcia na czterodniowy (4dni). Ile teraz dni roboczych zajmuje realizacja przedsięwzięcia? Jaka jest data zakończenia harmonogramu? Czy zmienią się one jeżeli kalendarz zasobu zostanie przywrócony na pięcio dniowy?
 • Zdefinuj nowy zasób typu materiał; dopisz dowolne zapotrzebowanie na ten materiał do trzech dowolnych zadań
 • Wyświetl jakie jest łączne zapotrzebowanie na ten zasób, listę zadań do których został dopisany, którego dnia (data) wypada ostatni dzień łącznego zapotrzebowania na ten zasób w całym przedsięwzięciu i w jakiej ilości?
Plik MS Project z przykładową siecią B

X. Analiza zasobów 2 Wprowadzanie i edycja zasobów
 • Najwygodniej jest przypisywać zasoby używając ikony "Przydziel zasoby" na standardowym pasku narzędzi (sylwetki dwóch osób)
 • Jeśli przydzielasz więcej niż jeden zasób, używaj klawisza CTRL
 • Zmień liczbę robotników wykonujących czynność A z 2 na 4. Czy wpłynęło to na czas wykonania tej czynności? Czy można to regulować?
 • Zwróć uwagę, że w zależności w jaki sposób przypisywane są zasoby do czynności (w jakiej kolejności) czas wykonania tej czynności (lub nakład pracy, ilość zasobów) może ulegać zmianie.
  Zwróć uwagę na ustawienie opcji "Wg nakładu pracy" i "Typ zadania" w informacjach o zadniu. Zrób to tak, aby po przypisaniu zasobów czasy czynności były zgodne z czasami podanymi w temacie (wyjściowymi). Ma to szczególne znaczenie przy ponownej edycji raz przydzielonych zasobów!
  Przeczytaj opis edycji zasobów zadań w pomocy  oraz jak edytowanie istniejących przydziałów oddziałuje na harmonogram
 • Koniecznie wczytaj i przeanalizuj (poeksperymentuj!) sposób edycji zasobów przy różnych ustawieniach opcji "typ zadania" i "wg nakładu pracy" na załączonym poniżej pliku.
  Uwaga! Poniżej zamieszczony plik otwórz w widok Gannta z tabelą Praca

Edycja zasobów

 • W harmonogramie z poprzedniego punktu (IX )zdefiniuj drugi zasób typy praca (np. Robotnik2). Przypisz do każdego zadania zapotrzebowanie na ten zasób w tej samej ilości co zasób Robotnik. Zrób to tak, aby czas każdego zadania i zapotrzebowanie na Robotnika nie uległo zmianie.

XI. Analiza zasobów 3
 • Wczytaj projekt nazwa1
 • Zapisz pod nazwą nazwa6
 • Stwórz listę zasobów: dwóch różnych wykonawców (np. robotnik1, robotnik2 lub murarze, zbrojarze) oraz dwóch różnych dowolnych materiałów używanych przy realizacji przedsięwzięcia. Wykonawców podziel na dwie grupy pierwszego przydziel do grupy A, drugiego do grupy B. Wszystkim pracownikom przypisz ten sam kalendarz co kalendarz główny całego przedsięwzięcia.
 • Przypisz zapotrzebowanie na zasoby do listy czynności. Każda czynność musi mieć przypisanych dwóch pracowników oraz użyty co najmniej jeden materiał (dla kilku czynności określ dwa). Zapotrzebowanie na oba typy pracowników weź z tematu z kolumny k1 (pierwszy typ pracowników) i k2 (drugi typ pracowników); materiałom przypisz dowolne wartości zapotrzebowania. Wszyscy pracownicy i wszystkie zdefiniowane materiały muszą być przypisane, co najmniej do jednej czynności.
Uwaga!
 • Upewnij się, że pracujesz na pliku, który został wczytany z nazwą nazwa1
 • Definiując zasób zadbaj, aby był zdefiniowany z takim samym kalendarzen jak cały projekt
 • Najwygodniej jest przypisywać zasoby używając ikony "Przydziel zasoby" na standardowym pasku narzędzi (sylwetki dwóch osób)
 • Po przypisaniu zasobów a przed wykonaniem bilansowania sprawdź, czy czasy zadań nie zostały zmienione a termin zakończenia przedsięwzięcia i przebieg ścieżki krytycznej jest zgodny z harmonogramem przed przypisaniem zasobów
 • Ile godzin roboczych pracują poszczególni wykonawcy?
 • Wyświetl listę czynności w realizacji których uczestniczy wskazany typ zasobu np. robotnik2
 • Wyświetl wykres użycia poszczególnych robotników. Czy są dni kiedy powinni uczestniczyć w wykonaniu więcej niż jednej czynności?
 • Ile godzi dziennie powinien pracować robotnik1 trzeciego dnia wykonania przedsięwzięcia?
 • Wykonaj bilansowanie zasobów w taki sposób, aby żaden pracownik nie pracował więcej niż 8 godzin dziennie. Jaki jest termin zakończenia całego przedsięwzięcia, ile to trwa dni roboczych?
 • Zwróć uwagę, czy bilansowanie zasobów nie zmieniło czasów trwania zadań. W tym kontekście zwróć uwagę na działanie opcji bilansowania zasobów: "Bilansowanie może dostosowywać poszczególne przydziały zadania" oraz "Bilansowanie może powodować podziały pracy pozostałej do wykonania". Sprawdź, czy ustawienie w "Informacjach o zadaniu" opcji "Typ zadania" na wartość "Stały czas zadania" blokuje możliwość zmiany czasu takiego zadania w trakcie bilansowania zasobów.
 • Jaki jest termin wykonania poszczególnych czynności po bilansowaniu zasobów? Czy zmieniły się one w stosunku do terminów z analizy czasu?
 • Zapisz harmonogram pod nazwą nazwa7
 • Narzuć termin dyrektywny na zakończenie przedsięwzięcia (końcową czynność) krótszy o kila (np. 3) dni niż termin ustalony w ostatniej analizie bez przeciążania zasobów. Wykonaj analizę zasobów utrzymując narzucony termin dyrektywny.
 • Czy są pracownicy, którzy muszą teraz pracować więcej niż 8 godzin dziennie, którzy, w jakim terminie?
 • Zlikwiduj wyniki ostatniej analizy zasobów i powróć do wariantu, w którym żaden zasób nie jest przeciążony
 • Wyświetl w widoku Gantta wykres pokazujący równocześnie terminy planowane wg analizy czasu i terminy po ostatniej analizie zasobów
 • Zlikwiduj wszystkie daty dyrektywne w projekcie
 • Wykonaj analizę zasobów tak, aby nie został przekroczony termin zakończenia projektu wynikający z analizy czasu. Zapisz datę zakończenia przedsiewzięcia
 • Dla dowolnego przeciążonego zasobu zwiększ dostępność tak, aby po dacie wypadającej mniej więcej w połowie projektu jego dostępność rosła o 100%
 • Wykonaj analizę przy ograniczonych zasobach. Czy termin zakończenia projektu uległ skróceniu w stosunku do poprzedniej analizy przy ograniczonych zasobach
 • Zapisz projekt

Plik MS Project z przykładową siecią B bez przekroczonej dostępności zasobów

XII. Analiza kosztów
 • Wczytaj projekt nazwa6
 • Zapisz pod nazwą nazwa7
 • Wyszukaj w pomocy hasło "wprowadzanie kosztów" (lub w spisie treści pomocy rozdział "Zarządzanie kosztami; Wprowadzanie kosztów") i przeczytaj sposób definiowania kosztów zasobów
 • Przeanalizuj przykładowy plik ze zdefiniowanymi kosztami zasobów
 • Zdefiniuj w pliku nazwa7 koszty użycia poszczególnych zasobów typu praca (np. stawki 10 i 15 zł/godz za pracę podstawową i w nadgodzinach) i proporcjonalne naliczanie kosztów
 • Zdefiniuj kosz użycia na jednostkę wszystkich materiałów.
 • Jaki jest aktualnie całkowity planowany koszt wykonania przedsięwzięcia?
 • Jakie są koszty użycia poszczególnych zasobów?
 • Wyświetl wyłącznie dane o kosztach użycia zasobów należących do grupy A
 • Wyświetl wykres sumarycznego (narastającego) kosztu użycia dowolnego zasobu
 • Zmień stawkę robotnika1 tak, aby po określonej dacie (wypadającej mniej więcej w połowie trwania przedsięwzięcia) stawka za godzinę i ndgodzinę wzrosła o 30%
 • Zdefiniuj dla wybranego zasobu typu praca koszt stały za każde użycie
 • Zdefiniuj dla dowolnego zasobu typu praca, aby koszty jego użycia były naliczane na zakończenie zadania
 • Wyświetl koszty wykonania każdego zadania w projekcie
 • Wyświetl koszt użycia wszystkich zasobów trzeciego dnia realizacji projektu
 • Zdefiniuj nowy zasób typu koszt o nazwie delegacje. Przypisz go do trzech dowolnych zadań definiując jako ich koszt np 100 zł. Czy zmienił się koszt całego projektu?
 • Wyfiltruj zadania, które mają przypisane zasób delegacja. Usuń filtr.
 • Przypisz do dwóch wybranych zadań koszt stały w wysokości po 250 zł. Czy zmienił się koszt całego projektu?
 • Zapisz projekt

XIII. Kontrola realizacji projektu
 • Wczytaj projekt nazwa7
 • Zapisz pod nazwą nazwa8
 • Wyszukaj w pomocy hasło "plan bazowy" (lub w spisie treści pomocy rozdział "Śledzenie postępu") i przeczytaj podstawowe informacje o aktualizowaniu i śledzeniu postępów w realizowanym projekcie
 • Przeanalizuj przykładowy plik ze zdefiniowanym planem bazowym i naniesionym zaawansowaniem wykonania czynności
 • Zapisz w pliku nazwa8 plan bazowy projektu
 • Wyświetl pasek narzędzi Śledzenie
 • Ustaw datę bieżącą projektu wypadającą mniej więcej w połowie projektu
 • Wprowadź zaawansowanie wszyskich czynności tak, jakby by były wykonane zgodnie z planem
 • Wyświetl tylko zadania, które są w trakcie wykonywania
 • Zmień zaawansowanie wybranej czynności na np. 73%
 • Ustaw dla dowolnej czynności w trakcie wykonywania, że jej faktyczne rzpoczęcie zaczęło się 3 dni po planowanym
 • Wyświetl linię postępu robót w dniu wypadającym trzy dni przed datą bieżącą
 • Dodaj linię postępu robót w dniu wypadającym trzy dni po datcie bieżącej
 • Zapisz aktualną wersję harmonogramu jako plan posredni1
 • Ile dotychczas kosztowało wykonanie wszystkich czynności?
 • Ile dotychczas kosztowało wykonanie pojedynczej czynności, która jest w trakcie realizacji, a ile będzie kosztowało jej dokończenie?
 • Sprawdź, jak wyglądają czynności w trakcie wykonania i wykonane na diagramie sieciowym
 • Wyświetl tabelę w której będzie można odczytać termin rozpczęcia czyności:wg planu bazowego, rzeczywiste oraz zapisanego wcześniej planu posredniego1
 • Zapisz projekt

XIV. Zagadki i błedy
Jeżeli sądzisz, że wiesz już dużo o MS Projecie wczytaj zamieszczony poniżej plik z zagadkami i odpowiedz na pytania:
Pliki MS Project z zagadkami - archiwum samorozpakowujące się

 • Zagadka1. Dlaczego 7 dnia realizacji (8.XI) nie zmniejsza sie łączne zapotrzebowanie na robotnika pomimo, że w tym dniu nie jest  wykonywana już czynność C?
 • Zagadka2. Dlaczego na harmonogramie Gantta soboty i niedziele wyświetlane są jako dni wolne, pomimo że obowiązujący kalendarz dla danego projektu traktuje te dni jako robocze?
 • Zagadka3.A.Dlaczego pierwsza czynność rozpoczyna się 7.02 skoro początek przedsięwzięcia ustawiony jest na 1.02 oraz B. dlaczego 7.02 robotnik1 i robotnik3 pracują tylko 6 godzin (patrz widok obciążenie zasobów) skoro w kalendarzu ustawiono 7.02 jako dzień pracy 8-godzinny?
 • Zagadka4. Dlaczego wszystkie czynności są wyświetlane jako krytyczne pomimo, że część z nich ma zapasy czasu większe od zera?
 • Zagadka5. Dlaczego wszystkie czynności mają zapas całkowity czasu mniejszy od 500?
 • Zagadka6. Dlaczego w projekcie czynność ID23 jest krytyczna, skoro leży między czynnościami krytycznymi i ma znacznie krótszy czas (1 dzień) niż równoległy ciąg krytyczny?
 • Zagadka7. Dlaczego całkowity kosz wykonania projektu wynosi 0 pomimo zatrudnienia robotników przy realizacji czynności i określeniu stawki za roboczogodzinę tego zasobu powyżej 0?
 • Zagadka8. Dlaczego wykonując analizę zasobów przy ograniczonych zasobach (opcja "Bilansuj jedynie w ramach dostępnego zapasu czasu" pusta) program nie może znaleźć rozwiązania bez przekraczania zasobu? Czemu po prostu nie opóźnia wykonania przedsięwzięcia?
 • Zagadka9. Dlaczego czas trwania czynności A jest dwa dni (oraz czas trwania całego przedsięwzięcia -> patrz informacje o projekcie, statystyka) a na wykresie Gantta czynność trwa cztery dni robocze?
 • Zagadka10. Dlaczego pomimo nałożenia na relacji między czynnościami E i F zwłoki -5 dni nie jest to uwzględnione na harmonogramie? (a Project nie ostrzega o tym w momencie deklarowania opóżnienia!)?
 • Zagadka11. Dlaczego wykonując analizę zasobów przy ograniczonych zasobach (opcja "Bilansuj jedynie w ramach dostępnego zapasu czasu" pusta) program nie może znaleźć rozwiązania bez przekraczania zasobu? Czemu po prostu nie opóźnia wykonania przedsięwzięcia?
 • Zagadka12. Dlaczego na widoku Gantta istnieje przerwa pomiędzy zakończeniem zadania A i rozpoczęciem zadania B?
 • Zagadka13. Dlaczego przy próbie wyświetlenia w dolnym oknie widoku "wykres zasobów" pojawia się komunikat o błędzie?
 • Zagadka14. Dlaczego wykonując analizę zasobów przy ograniczonych zasobach (opcja "Bilansuj jedynie w ramach dostępnego zapasu czasu" pusta) program nie może znaleźć rozwiązania bez przekraczania zasobu? Czemu po prostu nie opóźnia wykonania przedsięwzięcia?
 • Zagadka15. Dlaczego praca zasobu rob przypisana do zadania a wynosi 120 r-g (zamiast 80 r-g) skoro kalendarz przedsięwzięcia i zasobu wskazuje na 8 godzinny dzień pracy ?
 • Zagadka16. Dlaczego po bilansowaniu zasobów przy ograniczonych zasobach zasób zbrojarze nadal ma przekroczoną dostępność?
 • Zagadka17. Dlaczego zadanie A rozpoczyna się 25.11 a nie tak jak start 16.11?
 • Zagadka18. Dlaczego zadanie b rozpoczyna się przed zakończeniem zadania a pomimo, że łączy je relacja typu ZR bez ujemnej zwłoki?
 • Zagadka19. Dlaczego zadania w kolumnie czas mają inne wrtości niż na wykresie Gantta?

Kolejne przykłady dotyczą sytuacji, których nie potrafię wytłumaczyć inaczej niż błedami MS Projecta. Niestety, takie też się chyba zdarzają! A może ktoś zna rozsądne wytłumaczenie tych anomalii? Uwaga! Wszystkie zagadki i błędy były testowane w wersji MS Project 2003.

 • Blad 1. Dlaczego ścieżka krytyczna nie jest ciagła, skoro nie ma żadnych terminów dyrektywnych?
 • Blad2. Sprawdz warości zapasów czasu na czynności F. Wybierz narzędzia, opcje, obliczenia i wymuś obliczenia ręczne "oblicz teraz". Dlaczego zmieniły sie wartości zapasów czasu czynnosci F skoro program jest cały czas w trybie automatycznej analizy czasu?
 • Blad4. Dlaczego czynność nie jest krytyczna? Nie reaguje na zmianę: kalendarza, liczenia od tyłu, zmianę daty rozp. przeds., ręczne wymuszenie ponownych obliczeń. Reaguje na zmianę typu czynności (wykonanie jak najpóżniej)

Jeżeli w swojej praktyce spotkasz się z przypadkiem, że wyświetlane na ekranie dane na pierwszy rzut oka kłócą się ze zdrowym rozsądkiem (jak w zamieszczonych zagadkach) prześlij mi taki plik (najlepiej z opisem problemu i ewentualnym rozwiązaniem) a zamieszczę go na tej stronie.

XV. Projekt do zaliczenia

Przed przystąpieniem do zaliczenia programu Project należy wcześniej złożyć wykonany projekt. Przygotowanie projektu wymaga wykonania następujących obliczeń:
 1. Na podstawie wydanego tematu przypisania czasów trwania zadań w sieci dwupunktowej
 2. Ręcznego obliczenia terminów zdarzeń, zadań, zapasów czasu (całkowitego i swobodnego), wyznaczenia ścieżki krytycznej w sieci dwupunktowej
 3. Przekodowania sieci dwupunktowej na jednopunktową
 4. Ręcznego obliczenia terminów zadań, zapasów czasu (całkowitego i swobodnego), wyznaczenia ścieżki krytycznej w sieci jednopunktowej
 5. Wprowadzenia sieci jednopunktowej do Projecta (używając wyłącznie relacji ZR między zadaniami), zdefiniowania własnego kalendarza i przypisania go jako kalendarza projektu, sprawdzenia zgodności ręcznych obliczeń sieci jednopunktowej z danymi z Projecta (sprawdzenie obliczeń należy wykonać w programie Excel)
 6. (Nie obowiązuje na studiach niestacjonarnych) Zbudowania drugiej wersji harmonogramu używając wyłącznie relacji RR i relacji ZZ (około połowa relacji RR, reszta ZZ). Należy zrobić to tak, aby terminy wykonania zadań pozostały identyczny jak w harmonogramie wyjściowym, zbudowanym wyłącznie na relacjach ZR (sprawdź zgodność terminów rozpoczęcia i zakończenia zadań w arkuszu Excel). Uwaga! Zapasy czasu zadań i przebieg ścieżki krytycznej mogą ulec zmianie. Porównaj przebieg ścieżki krytycznej w obu harmonogramach (filtruj zadania krytyczne). Następnie zmień czasy kilku tych samych zadań krytycznych w harmonogramach z relacjami ZR oraz zbudowanym na relacjach RR i ZZ. Porównaj termin zakończenia całego przedsięwzięcia.
 7. Na podstawie wydanego tematu, w harmonogramie zbudowanym na relacjach ZR przypisania do wszystkich zadań dwóch zasobów typu praca i jednego typu materiał. Zapotrzebowanie na oba typy pracowników weź z tematu z kolumny k1 (pierwszy typ pracowników) i k2 (drugi typ pracowników). Zapotrzebowanie na materiał przypisz w dowolnej ilości. Określ koszty użycia zdefiniowanych zasobów.
  Uwaga! Zasoby należy przypisać a następnie zbilansować w taki sposób, aby nie został zmieniony czas poszczególnych zadań.
 8. Wykonania bilansowania zasobów przy ograniczonym czasie oraz przy ograniczonych zasobach. Dostępność każdego zasobu typu praca do analizy zasobów należy przyjąć jako wynik podzielenia łącznej liczby roboczodni pracy tego zasobu na wszystkich zadaniach (odczytanej w kolumnie praca w arkuszu zasoby - uwaga na jednostki!) przez liczbę dni roboczych realizacji całego harmonogramu wg analizy czasu (po zaokrągleniu w dół do wartości całkowitej). Należy zwrócić uwagę, czy bilansowanie zasobów nie zmieniło czasów wykonania niektórych zadań.
 9. Zdefiniowania nowego, zmienionego kalendarza niż kalendarz przedsięwzięcia, w którym tydzień roboczy jest dłuższy (np. z wszystkimi dniami roboczymi, 6 dniami roboczymi, 5 dniami roboczami i 10 godzinnym dziem pracy itp.) i przypisania go do jednego z zasobów typu praca. Wykonania bilansowania zasobów przy ustalonych wcześniej poziomach dostępności i przeanalizowania, jak zmiana kalendarza wpłynęła na terminy i czas wykonania całego harmonogramu


Wykonany projekt, warunkujący możliwość przystąpienia do zaliczenia programu, musi zawierać w postaci wydruków papierowych następujące załączniki ułożone wg podanej kolejności:
 1. Temat projektu
 2. Tabelę ze zbiorczymi wynikami obliczeń z programu MS Project wg załączonego wzoru: studia stacjonarne    studia niestacjonarne
 3. Rysunek sieci dwupunktowej z obliczonymi terminami zdarzeń i zaznaczonym na czerwono przebiegiem ścieżki krytycznej
 4. Tabelę z danymi, terminami wszystkich czynności i zapasem całkowitym i swobodnym sieci dwupunktowej załączonego wzoru
 5. Rysunek sieci jednopunktowej z obliczonymi ręcznie terminami wszystkich zadań, zapasem całkowitym i swobodnym czasu i zaznaczonym na czerwono przebiegiem ścieżki krytycznej
 6. Wydruk harmonogramu Gantta z MS Projecta z kolumnami wskaźniki, tryb zadania, czas trwania oraz obliczonymi terminami zadań, zapasem całkowitym i swobodnym czasu, zaznaczonym na czerwono (lub grubo) przebiegiem ścieżki krytycznej, naniesioną strukturą SPP (co najmniej dwa poziomy). Harmonogram skonstruowany na relacjach ZR
 7. Wydruk tabeli z Excela z przeliczeniem dat na dni robocze z uwzglednieniem kalendarza projektu zastosowanego do obliczeń w MS Projecie (okres od daty rozpoczęcia do zakończenia przedsięwzięcia)
 8. (Nie obowiązuje na studiach niestacjonarnych) Wydruk harmonogramu Gantta z MS Projecta z obliczonymi terminami zadań (wprowadzić zadanie sumaryczne całego projektu), zapasem całkowitym i swobodnym czasu, zaznaczonym na czerwono (lub grubo) przebiegiem ścieżki krytycznej. Harmonogram skonstruowany wyłącznie na relacjach RR i ZZ. Uwaga! Czasy zadań i terminy wszystkich zadań muszą być zgodne z poprzednim harmonogramem skonstruowanym z użyciem relacji ZR Kolejność zadań i skala wydruku jak w wydruku harmonogramu z relacjami ZR
 9. Wydruk arkusza zdefiniowanych zasobów z podaniem informacji na temat: nazwy, typu, łącznej liczby r-g wymaganej pracy, dostępności (maks. jednostek), stawki zasadniczej i za nadgodziny, kalendarza bazowego danego zasobu (przykład)
 10. Wydruk harmonogramu Gantta z MS Projecta (wprowadzić zadanie sumaryczne całego projektu) z przypisanym zapotrzebowaniem na dwa zasoby typu praca (zgodne z danymi z tabeli z danymi) i jeden typu materiał do każdego zadania (poza sumarycznymi; czasy wszystkich zadań muszą pozostać takie same jak przed przypisaniem zasobów) i obliczonymi terminami zadań po bilansowaniu zasobów przy ograniczonym czasie (kalendarze zasobów typu praca identyczne jak kalendarz przedsięwzięcia). W części tabelarycznej widoku Gantta układ z następującymi kolumnami: wskaźniki, nazwa zadania, czas zadania, praca, zasoby. W części graficznej widoku Gantta każde zadanie ma dwa paski (widok: Wykres Gantta - bilansowanie): termin realizacji zadania wg analizy czasu i termin realizacji tego zadania wg analizy zasobów. Harmonogram skonstruowany na relacjach ZR.
 11. Wydruk harmonogramu Gantta z MS Projecta (wprowadzić zadanie sumaryczne całego projektu) z przypisanym zapotrzebowaniem na dwa zasoby typu praca po bilansowaniu przy ograniczonych zasobach. Układ kolumn i widok Gantta jak w poprzednim wydruku. Harmonogram skonstruowany na relacjach ZR.

Złożenie projektu bez WSZYSKICH wymaganych danych (załączników i wskazanych w powyższym opisie informacji, kolumn w widokach itp) uniemożliwia sprawdzenie projektu i powoduje jego zwrócenie do poprawy. Złożenie projektu po terminie, błędy lub brak części wymaganych danych wpłynie na obniżenie oceny z zaliczenia (każdy zwrot projektu do poprawy obniża ocenę z zaliczenia o pół oceny).


Wydruki z programu należy wykonać w miarę posiadanych możliwości technicznych (format, kolor lub wydruk czarno biały itp.). Głównym kryterium jest czytelność danych na wydruku. Każdy wydruk powinien być podpisany co zawiera (opis może być zawarty w tytule wydruku i/lub zadania sumarycznego projektu; wystarczy poprawna nazwa pliku z danymi wg klucza opisanego poniżej). Preferowane są wydruki sformatowane do szerokośći jednej strony w układie pionowym. Jeżeli posczególne widoki nie mieszczą się na jednej stronie, należy kolejne strony wydruku skleić.

Niezależnie od wydruków wszystkie wyniki obliczeń muszą być zapisane w plikach Projecta (plików z wynikami jest więcej niż zdokumentowanych wydruków na papierze). Nazwa każdego pliku powinna się składać z nazwiska i rodzaju zawartych obliczeń (np. polonski_ZR.mpp). Dopisywane końcówki nazwy pliku podane są poniżej przy każdym wymaganym pliku. Do zaliczenia wymagane są następujące pliki:
 1. plik harmonogramu zbudowanego na relacjach ZR (_ZR)
 2. plik Excel z przeliczeniem dat na dni robocze (_Daty)
 3. (Nie obowiązuje na studiach niestacjonarnych) plik harmonogramu zbudowanego na relacjach ZZ i RR (_RR lub _ZZ)
 4. (Nie obowiązuje na studiach niestacjonarnych) plik harmonogramu zbudowanego na relacjach ZZ i RR - zmienione trzy czasy zadań krytycznych (_RR_3czasy lub _ZZ_3czasy)
 5. plik harmonogramu zbudowanego na relacjach ZR z przypisanymi zasobami i kosztami oraz wykonanym bilansowaniem (_ZR_zasoby)
 6. plik harmonogramu zbudowanego na relacjach ZR z przypisanymi zasobami i kosztami oraz wykonanym bilansowaniem z uwzględnieniem zmienionego kalendarza na jednym z zasobów typu praca (_ZR_koszty_kal)

Uwaga! Wszystkie opracowane pliki z danymi wykonanego ćwiczenia należy mieć do wglądu podczas zaliczenia projektu i programu MS Project przy komputerze. Złożenie plików nie jest wymagane do sprawdzenia projektu.

do góry     powrót do głównej strony